CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

 

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN KHOÁN

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG VŨ BẰNG GIAO

 

TỔ CHUYÊN MÔN

 

NGUYỄN ANH TUẤN

TỔ TRƯỞNG

TỔ TOÁN LÝ TIN

 

HỒ THỊ MINH QUÝ

TỔ TRƯỞNG

TỔ SINH - ĐỊA -CN

 

TRẦN MINH TUẤN

TỔ TRƯỞNG

TỔ VĂN SỬ GDCD

NGUYỄN VĂN HÙNG

TỔ TRƯỞNG

NĂNG KHIẾU -NN

 

 

NGUYỄN HỮU TUẤN

TỔ TRƯỞNG

TỔ VĂN PHÒNG